Mandal Fotoklubb
 
t
                             
Mandal Fotoklubb
Mandal Fotoklubb
Æresmedlemmer
Vandrepokal for Årets Fotograf
Komitéer, utvalg og verv i Mandal fotoklubb for 2024
Styret 2024
Vedtekter for Mandal Fotoklubb
 

NSFF

Mandal Fotoklubb
Mandal Fotoklubb har over 30 medlemmer. Vi møtes annen hver onsdag kl. 19:00 i MKs klubbhus i Neseveien 67 (Idrettsparken), til billeddiskusjon, dagens tema og sosialt samvær.
Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkomne, se vårt program for nærmere informasjon.
Vel møtt!
Publisert: 15. jan. 2009, 11:51, JTNG
Sist oppdatert: 20. des. 2023, 22:17, OKR
 
Mandal Fotoklubb
Mandal fotoklubb ble stiftet 14. januar 1974.

I klubbens formålsparagraf står det: "Klubbens formål er å utvikle interessen for amatørfotografering." Vi søker å nå dette ved å ha regelmessige møter med mange forskjellige fotoaktiviteter på programmet. Nevnes kan foredrag, bildevisninger, bilde-diskusjoner, fotokonkurranser, utflukter og fototurer. Digital bildebehandling kan vi også bidra med.

Mandal fotoklubb har for tiden ca. 30 medlemmer, både unge og gamle - såvel nybegynnere som erfarne amatørfotografer. Hos oss vil du garantert treffe fotovenner med interesse for bilder og fotografering. Vi har et hyggelig miljø og lærer noe hele tiden, ikke minst av hverandre.

Få fatt i et kamera og kom og bli med du også!

Møtested og tid
Vi holder normalt møte hver annen onsdag kl 19:00 i MKs klubbhus i Neseveien 67 (Idrettsparken).
Se programmet for møtetider.

Mørkerom
Klubben har innredet et lite, men fullt brukbart mørkerom i Tidemandgården. Der finnes det mest nødvendige utstyret og medlemmene kan låne mørkerommet etter avtale.

Medlemskontigent
Kr 600 (herav kr 200 for 2024 til NSFF) pr. år. Kr 300 (herav kr 75 til NSFF for medlemmer under 25 år) pr. år for skoleelever/studenter/husstandsmedlemmer. Medlemskontingenten kan betales til kontonr. 3075.40.12214 eller VIPPS 588994.

Postadresse
  Mandal Fotoklubb
  Snigsmoen 14
  4520 Lindesnes

E-post
  kontakt[Krøllaøfa]mandalfotoklubb.no

Nettsider
Alle klubbens medlemmer har tilgang til å publisere bilder i billedgalleriet, her på våre nettsider, samt å gi kommentarer til bildene andre medlemmer har lagt inn.
Ny medlemmer vil bli gitt innloggingsmulighet etter de har betalt medlemskontigenten.
Til billeddiskusjonen på klubbkveldene, så er det normalt de to siste bildene, til hvert av medlemmene, vi bruker. NB Bildene må være lagt inn senest dagen før møtet for å komme med.

Mandal FK er medlem i Norsk Selskap for Fotografi (NSFF)

Publisert: 16. nov. 2008, 16:39, JTNG
Sist oppdatert: 20. des. 2023, 22:20, OKR
 
Æresmedlemmer
Mandal Fotoklubb har to æresmedlemmer:
Steinar E. Jostedt, utnevnt på klubbens 40-årsfest 15.11.2014.
Ole Kristian Ruud, utnevnt på klubbens årsmøte 04.12.2019.
Publisert: 16. jan. 2018, 21:38, SEJ
Sist oppdatert: 4. des. 2019, 23:42, SEJ
 
Vandrepokal for Årets Fotograf
Fra og med året 2014 satte Mandal Fotoklubb opp en vandrepokal til vinneren av Årets Fotograf. Vandrepokalen må vinnes 5 ganger for å få den til odel og eie. Stillingen så langt er:

Vinner 2014: Knut-Inge Paulsen
Vinner 2015: Brit Indahl Lande
Vinner 2016: Knut-Inge Paulsen
Vinner 2017: Torstein Wremer
Vinner 2018: Knut-Inge Paulsen
Vinner 2019: Torstein Wremer
Vinner 2020: Torstein Wremer
Vinner 2021: Arne Kvåle
Vinner 2022: Torstein Wremer
Vinner 2023: Torstein Wremer

Sistnevnte har nå vunnet vandrepokalen 5 ganger, og dermed fått den til odel og eie. Vi gratulerer vinneren!

Publisert: 13. nov. 2017, 14:54, SEJ
Sist oppdatert: 21. des. 2023, 18:54, SEJ
 
Komitéer, utvalg og verv i Mandal fotoklubb for 2024
Konkurranseutvalget(KU): Helene R. Urhaug, Kjersti Øritsland, Laila Buø, Gro Meistad Engler og Ramon Fernandez Perez.
(Ordner med våre konkurranser, og er jury i konkurranser for andre fotoklubber).

Valgkomiteen(VK): Elisabeth Syvertsen og Torstein Wremer.
(Kommer med forslag til årsmøtet om nye kandidater til verv).

Turkomiteen(TK): Bjørn Anders Hansen, Gro M. Engler og Sissel S. Solaas.
(Kommer med forslag til turer og legger til rette det praktiske ved gjennomføring av turen).

Web-ansvarlig: Jørn-Terje Nøding Gabrielsen.
(Ansvar for at vår nettside fungerer. Gir tilgang og opplæring til de som eventuelt skal skrive/legge ting ut på nettsiden).

Materialforvaltergruppen(MG): Ole Kristian Ruud, Tor Anders Madsen og Steinar E. Jostedt.
(Holder kontroll med utstyret til klubben, utleie av studiosettet, og kan foreslå utskifting/nyinnkjøp).

Utstillingskomiteen(UK): Linda Gundersen og Anne Noddeland.
(Kan trekke inn flere medlemmer hvis nødvendig).

Publisert: 30. okt. 2012, 18:40, SEJ
Sist oppdatert: 21. des. 2023, 19:24, SEJ
 
Styret 2024
 • Anne Noddeland, leder
  Tlf: 90688670
  E-post: anoddeland76[Krøllaøfa]gmail.com
 • Steinar E. Jostedt, nestleder/sekretær
  Tlf: 91574433
  E-post: sjost[Krøllaøfa]outlook.com
 • Ole Kr. Ruud, kasserer
  Tlf: 38 26 43 05 / 913 31 915
  E-post: olekrruud[Krøllaøfa]gmail.com
 • Laila Buø, styremedlem
  Tlf: 48104007
  E-post: laila[Krøllaøfa]buo-research.no
 • Leiv Arne Åkset, styremedlem
  Tlf: 91315673
  E-post: post[Krøllaøfa]aakset.no
 • Sissel Sørensen Solaas, vara
  Tlf: 95070335
  E-post: sissel.solaas[Krøllaøfa]gmail.com
 • Kjersti Øritsland, vara
  Tlf: 92284588
  E-post: kjersti[Krøllaøfa]scouting.no
Publisert: 16. nov. 2008, 17:59, JTNG
Sist oppdatert: 15. feb. 2024, 14:26, JTNG
 
Vedtekter for Mandal Fotoklubb

(Vedtatt på første årsmøtet 12.12.1974, revidert første gang på årsmøtet 18.12.2002)

§ 1 Navn

Klubbens navn er Mandal Fotoklubb (Mandal FK).

§ 2 Formål

Klubbens formål er å utvikle interessen for amatørfotografering. En søker å nå dette ved:
å holde regelmessige møter med foredrag og diskusjoner om fotografiske emener
å arrangere fotokonkurranser, bildevisninger, bildeutstillinger, bildediskusjoner og fototurer/utflukter
å informere om fotografisk utstyr og litteratur
å drive opplæring i fotografering og bildebehandling

§ 3 Medlemskap

En hver fotointeressert kan bli medlem i klubben under forutsetning av at hun/han godtar klubbens vedtekter.

Medlem/tidligere medlem som har lagt ned betydelig innsats for Mandal fotoklubb, for lokalt fotografi og fotomiljø gjennom mange år, kan utnevnes til æresmedlem. Begrunnet forslag til æresmedlem kan fremmes av både medlemmer og styret i Mandal fotoklubb. Styret avgjør hvem som skal utnevnes til æresmedlem. Eventuelle avslag på forslag om æresmedlem skal ikke begrunnes. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. Sammen med utnevnelsen følger diplom.

§ 4 Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for et år eller mer, mister sine rettigheter, og kan av styret under henvisning til denne paragraf strykes som medlem under forutgående skriftlig varsel. Strykes således et medlem, kan hun/han ikke gjenopptas før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

Styret kan under spesielle forhold dispensere fra denne paragraf.

§ 5 Stemmerett

Medlemmer som oppfyller reglene i § 4 har stemmerett på årsmøtet.

§ 6 Årsmøter

Årsmøtet holdes hvert år i desember og innkalles med minst tre (3) ukers varsel. Årsmøtet behandler:
 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. a  Valg av styre; Leder, nestleder/sekretær, kasserer, to styremedlemmer og to varamenn/kvinner
  b  Valg av revisor
  c  Valg av valgkomité med to medlemmer
 4. Kontingent
 5. Innkomne forslag

Alle valg foregår særskilt. Oppnår ikke noen da minst halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to som oppnådde flest stemmer. Blir det da stemmelikhet foretas loddtrekning.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med minimum ti (10) frammøtte medlemmer. Dersom dette antall ikke møter, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte med skriftlig varsel til hvert medlem.

Valgbare er alle som har stemmerett. Forslag må være sendt styret senest fire (4) uker før årsmøtet.

I alle saker skal vedtakene for å være gyldige være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

§ 7 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det og når 1/3 del av de stemmeberettigede medlemmer krever det, eller når årsmøtet ikke er beslutningsdyktig. De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst fjorten (14) dagers varsel.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§ 8 Styret

Klubben ledes av et styre på fem medlemmer; Leder, nestleder/sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Leder velges for hvert år. Resten av styrets medlemmer velges for to (2) år av gangen, slik at bare to er på valg hvert år. Også varamenn/kvinner velges for to (2) år av gangen. Styret kan selv velge å legge sekretærfunksjonen til et annet medlem av styret hvis det i noen tilfeller er mer praktisk. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret er til stede. Alle beslutninger protokolleres. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbelstemme. Valgkomitéens medlemmer velges for to (2) år av gangen, slik at bare en er på valg hvert år. Revisor velges for to (2) år av gangen.

§ 9 Styrets funksjoner

Lederen har den daglige ledelse av klubben. Han/hun leder styre- og medlemsmøter. Nestleder/sekretær skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter, og skal i samråd med lederen stå for klubbens korrespondanse. Nestleder/sekretær skal dessuten være klubbens arkivar. Kasserer fører klubbens regnskaper og medlemskartotek. Klubbens midler settes i bank, på postgiro eller anbringes på annen forsvarlig måte.

Styret kan oppnevne komitéer/arbeidsutvalg til å forberede spesielle saker. Ett styremedlem skal alltid være medlem av en slik komité/arbeidsutvalg.

§ 10 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten. Endring krever 2/3 dels flertall blant de frammøtte.

§ 11 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare foretas på ordinært/ekstraordinært årsmøte med 2/3 dels flertall. Forslag om dette må på forhånd være satt opp på sakslisten som er stilet til medlemmene minst fjorten (14) dager før møtet.

Oppnås 2/3 dels flertall for oppløsning av klubben på ordinært/ekstraordinært årsmøte, kan oppløsning dog ikke skje før 2/3 dels flertall for oppløsning er oppnådd på ekstraordinært årsmøte som skal avholdes en – 1 – måned senere.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i samsvar med dette, treffes i samsvar med klubbens bestemmelser om vedtektsendringer.

I tilfelle av oppløsning, søkes klubbens gjeldsposter å dekkes så langt midlene rekker. Til oversblevne midler disponeres etter vedtak av siste ekstraordinære årsmøte.

Disse vedtektene er vedtatt på Mandal Fotoklubbs årsmøte den 12. desember 1974.

(Vedtektene ble oppdatert på årsmøtet 10.12.2003, 06.12.2006, 12.12.2012, 14.12.2016 og 13.12.2017).

Publisert: 16. nov. 2008, 16:41, JTNG
Sist oppdatert: 15. jan. 2018, 08:43, LB
 
Fra galleriet:
Bildet vises i lav oppløsning da du ikke er logget inn